Herstel Grondwet

Voorwoord

Concept petitie voor Herstel Grondwet. Het is mogelijk een belangrijke keuze of de Nazis genoemd moeten worden of niet. In deze versie worden zij wel genoemd, om de (mogelijke, zo u wilt) achtergrond van de Europese Unie te verduidelijken, en de risicos waarmee Nederlanders te kampen kunnen krijgen. In dit verband is het goed om verder de misdaden van de Europese landen, de Europese Unie en de Verenigde Naties op het gebied van oorlog kritisch te onderzoeken, en op te merken dat bij de grondvesting van de Verenigde Naties onze Burgerrechten onklaar zijn gemaakt in artikel 29 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties. Die gebeurtenissen en wetten geven aan dat er geen vertrouwen geschonken kan worden aan de Europese Unie, de Verenigde Naties, hun Verdragen en raadsbesluiten. Het zijn die klieken die de macht hebben gegrepen in Nederland via de artikelen 90 tot 95 in de Grondwet.

Laat de strijd van onze voorvaderen (en -moederen) om vrij te zijn van buitenlandse overheersing en wetteloosheid niet voor niets geweest zijn in onze generatie, maar laat ons land voortgaan op de ingeslagen weg van Recht, een voorliefde voor vrede en menswaardigheid voor eenieder, waaromheen onze Grondwet en de geachte Staten Generaal een beschermend schild zouden moeten zijn.

Concept
Schrappen artikelen 90 tot 95 uit de Grondwet

 Deze Artikelen werpen de Nederlandse Democratische Rechtstaat
 omver, of komen daar te gevaarlijk dicht bij. Het politieke
 doel lijkt te zijn het macht geven aan "volkenrechtelijke
 organisaties" en Internationale Verdragen, zoals die welke de
 E.U. en V.N. beschrijven. Oproep tot herstel van Grondwet.

Wij, Bevolking van Nederland, verontrust over het verlies van de
 Soevereiniteit van ons Land,

Constateren:
 * Dat het E.U. Grondwet verdrag is Afgewezen, dat de Verdragen
  die de E.U. vormen via art. 90-95 toch rechtskracht krijgen,
 * Dat niet van het gehele Volk verwacht kan worden dat zij
  weten dat deze artikelen -verstopt achter in de Grondwet - tot
  een geheel nieuwe orde leiden, dat dus de aanname van art. 90
  tot 95 niet in substantie democratisch is verlopen,
 * Dat het onbestaanbaar is dat in een Grondwet staat dat deze
  gebroken mag worden (dmv Verdragen in dit geval),
 * Dat een Grondwetswijziging door twee opeenvolgende Staten
  Generaal bekrachtigd moet worden, hetgeen hier omver geworpen
  lijkt te worden door slechts een enkele aanname van een Grondwetten
  brekend verdrag met een twee derde meerderheid toe te staan,
  terwijl de originele en democratischer methode nog steeds in de
  Grondwet staat en dat er stemmen zijn opgegaan die dit juist
  verder aan de volkswil willen onderwerpen door middel van een Referendum
  en niet minder zoals nu in de Grondwet is geschreven *),
 * Dat er een uiterst negatief precedent bestaat: een wijziging als deze
  waarbij in de Grondwet staat dat deze gebroken mag worden en macht
  bij de democratische procedures wordt weggehaald. **)

Verzoeken:
 Dat de Artikelen 90 tot 95 worden geschrapt uit de Nederlandse 
 Grondwet, en niet door soortgelijke Artikelen zullen worden vervangen.

*) http://www.parlement.com/id/vhnnmt7kyszo/wijziging_procedure_grondwetsherziening

**) In Nazi Duitsland heeft dit geleidt tot oorlog en terreur, zie
  artikelen 1 en 2 van de wet die Hitler de macht gaf in 1933.
  Hierbij zij opgemerkt dat de Europese Unie mede een project is van
  hen die ook Hitler hebben gefinancieerd (Staal en andere industrieelen
  en bankiers) en de bekende SS Nazi Officier Prins Bernhard (bekend
  van corruptie in de Nederlanden). Verder moet worden opgemerkt dat
  het algemeen bekend is geworden na de 2de wereldoorlog hoe voorzichtig
  een volk moet omgaan met zijn Grondwetten en rechten, en alert te blijven
  op kleine goedaardig lijkende wijzigingen die eerst onnavolgbaar langzaam
  voortwoekeren maar uiteindelijk het land in een levende hel kunnen doen 
  veranderen, zoals toen is gebeurd ondanks alle mooipraterij van de
  juristen, politici, geestelijken, journalisten en anderen uit die tijd.